Soutěž

“Kup Figaro produkty za 30 Kč a hraj o dárkové poukazy v hodnotě 285 000 Kč”

Úplná pravidla
  • Pořadatel: Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, zapsaná v obchodním rejstříku pro kanton Curych, registrační číslo CHE-114.352.032, a to prostřednictvím Mondelez Europe Services GmbH – odštěpný závod Česká republika, IČ: 014 35 485, se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76056 (dále jen „pořadatel“).
  • Organizátor: Garp Integrated s.r.o., IČ: 27709540, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 125558 (dále jen „organizátor“).
  • Správcem osobních údajů je Vyhlašovatel/Pořadatel.
1. Doba trvání a místo konání soutěže

1.1. Soutěžní akce s názvem „Kup Figaro produkty za 30 Kč a hraj o +v hodnotě 285 000 Kč“ (dále jen jako „soutěž“) bude realizována v termínu od 1. 9. 2018 00:00:00 hod. do 30. 9. 2018 23:59:59 hod. (dále též „doba trvání soutěže“) v síti prodejen Tesco

Tesco Stores ČR a.s.
IČO: 45308314
Sídlo: Vršovická 1527/68b, Vršovice (Praha 10), 100 00 Praha
Zapsaném v obchodním rejstříku B 1377 vedená u Městského soudu v Praze.

umístěných na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“)

2. Podmínky účasti:

2.1. Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník”, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící”).

2.2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, pořadateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu ust. § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2.3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi soutěže.

2.4. Účastník soutěže bude vyloučen také v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

3. Soutěžní výrobky:

3.1. Soutěž se vztahuje na výrobky následujících značek, které jsou v době trvání soutěže prodávány v místě konání soutěže:

Všechny druhy výrobků značky FIGARO. To jest výrobky této značky distribuované pořadatelem.

(dále jen „soutěžní produkty“).

4. Mechanika:

4.1. Soutěže se může účastnit ten, kdo v době konání soutěže, v síti prodejen TESCO nebo v internetovém obchodě www.itesco.cz, v rámci téhož nákupu zakoupil soutěžní výrobky v libovolné kombinaci v minimální souhrnné hodnotě 30,- Kč vč. DPH (dále jen „soutěžní nákup“). Jako důkaz o provedení soutěžního nákupu je soutěžící povinen uschovat si účtenku prokazující provedení tohoto soutěžního nákupu (tj. účtenka musí prokazovat zakoupení soutěžních výrobků v minimální souhrnné hodnotě 30,- Kč vč. DPH v době a místě konání soutěže; dále jen „Účtenka“).

4.2. Do soutěže se soutěžící následně zapojí tak, že v době konání soutěže na webové stránce www.figaro.cz (dále jen „Soutěžní web“) vyplní k tomu určený formulář, jímž se zaregistruje do soutěže; v rámci registračního formuláře je soutěžící povinen nahrát plně čitelnou fotokopii Účtenky nebo dokladu z internetového obchodu www.itesco.cz, zvolit si preferenci v případě výhry a dále vyplnit kontaktní údaje na sebe v rozsahu e-mail.

4.3. Soutěžící budou v soutěži identifikováni prostřednictvím e-mailové adresy; v případě opakované registrace do soutěže je soutěžící povinen vyplnit v rámci registračního formuláře vždy stejnou e-mailovou adresu.

4.4. V případě výhry bude výherce požádán o doplnění osobních údajů nutných k zajištění předání výhry organizátorem soutěže. Výherce musí doplnit kontaktní údaje na sebe v rozsahu: Jméno, Příjmení, Ulice a číslo popisné, Město a poštovní směrovací číslo, telefon. Tyto údaje budou organizátor využity výhradně pro předání výhry.

4.5. Za účastníka soutěže se v pochybnostech považuje osoba, která vlastní Účtenku prokazující provedení příslušného soutěžního nákupu. Takový soutěžící musí současně oprávněně užívat e-mailovou adresu, kterou vyplnil do registračního formuláře. Povinnost věrohodně prokázat uvedené skutečnosti leží na soutěžícím.

4.6. Do soutěže se lze přihlásit i opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem dokumentovaným novou Účtenkou. Soutěžící je povinen uschovat si originály všech Účtenekdokumentující soutěžní nákupy, na jejichž základě se do soutěže zapojil; nedoloží-li na výzvu organizátora byť jen jedinou z nich, bude ze soutěže vyřazen.

5. Výhry:

5.1. V soutěži se hraje o dárkové poukazy na zboží a služby prodávané v obchodech OBI, KIKA a IKEA v České republice. Konkrétně jsou ve hře následující hodnoty dárkových poukazů:
− 1x dárkový poukaz v hodnotě 140 000,- Kč vč. DPH
− 5x dárkový poukaz v hodnotě 15 000,- Kč vč. DPH
− 70x dárkový poukaz v hodnotě 1 000 Kč vč. DPH

5.2. Celkem je tedy do soutěže vloženo 76 ks dárkových poukazů, tj. za celou dobu konání soutěže bude vybráno celkem 76 výherců. Výherce je povinen řídit se vždy podmínkami, které budou uvedeny na dárkovém poukazu, zejména termínem jeho platnosti.

5.3. Každý soutěžící povinen si při každé registraci do soutěže zvolit, do kterého z nabízených obchodů (tj. OBI, KIKA nebo IKEA) si přeje obdržet dárkový poukaz v odpovídající hodnotě.Tuto skutečnost sděluje zaškrtnutím jedné ze 3 možností na stránkách soutěže.

5.4. Výhra bude každému výherci předána nejpozději do 31. 10. 2018 tímto způsobem: Soutěžícím bude předána prostřednictvím služby cenné psaní České pošty, a to na adresu, kterou si výherce zvolí. Všechny tyto výhry budou na určené adresy budou odeslány nejpozději do 60 dnů od uplynutí doby konání soutěže. Výherce je povinen převzít si výhru v souladu s podmínkami České pošty; výherce je zejména povinen respektovat lhůtu 15 dnů na převzetí výhry, po uplynutí této doby výhra propadá pořadateli. Organizátor soutěže neručí za služby poskytované Českou poštou a neručí za řádné doručení výher Českou poštou.

6. Určení výherců

6.1. V termínu do 10. 10. 2018 proběhne ze všech soutěžících, kteří se platně registrovali do soutěže, slosování, v němž budou určeni výherci všech výher.

6.2. Výhercem soutěže může být pouze ten soutěžící, který řádně splní všechny podmínky Soutěže.

6.3. Výherce bude o své výhře informován tak, že obdrží následující den po losování e-mail s výzvou, aby do 7 dnů zaslal údaje nutné k předání výhry (viz odst. 4.4.).

6.4. V případě, že výherce nezašle požadované informace ve lhůtě 7 dnů podle předchozího odstavce 6.3., výhra bez náhrady propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

7. Zpracování osobních údajů

7.1. Zapojením do soutěže, tedy odesláním registračního formuláře na Soutěžním webu, vyjadřuje soutěžící souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu registračního formuláře, tedy e-mailová adresa a v případě výhry se zpracováním osobních údajů v rozsahu: Jméno, Příjmení, Ulice a číslo popisné, Město a poštovní směrovací číslo, telefon. Uvedené osobní údaje budou užity za účelem identifikace soutěžících, zařazení do databáze soutěžících v této soutěži, organizaci a vyhodnocení soutěže, předání výher výhercům a ověření dodržování pravidel soutěže.

7.2. Osobní údaje soutěžících mohou být bez souhlasu soutěžících zpracovávány pro účely oprávněných zájmů pořadatele této soutěže, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

7.3. Poskytnutí osobních údajů pro účely pořádání této soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro získání výher v této soutěži, neboť pro zaslání výhry je nezbytně nutné, aby soutěžící souhlasili s poskytnutím jejich osobních údajů v požadovaném rozsahu. Pokud výherce nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů, resp. souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů odvolá a případně požaduje jejich výmaz, bude to mít za následek ukončení účasti soutěžícího v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Pokud výherce nesouhlasí s poskytnutím a/nebo se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely zveřejnění v seznamu výherců, resp. souhlas odvolá, nebude mít žádný negativní dopad na účast účastníka v soutěži. Nesouhlas se zpracováním osobních údajů (odvolání souhlasu) je možné sdělit následující způsobem: e-mailem na adresu adam.vesely@g-in.cz. Odvolání souhlasů nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě jiných právních titulů, zejména pro účely oprávněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

7.4. Doba zpracování je doba trvání soutěže a dále po dobu do rozdání všech výher výhercům, resp. propadnutí výher pořadateli. Po dobu delší může pořadatel zpracovávat osobní údaje jen, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či oprávněným zájmem pořadatele, organizátora či ostatních soutěžících, zejména za účelem případného vymáhání práv a právních nároků a případné obrany ve sporech v souvislosti s organizací této soutěže či v řízeních vedených veřejnoprávními orgány v souvislosti s pořádáním této soutěže.

7.5. Správcem údajů poskytnutých soutěžícím je pořadatel této soutěže. Údaje poskytnuté soutěžícími mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to dle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

7.6. Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu adam.vesely@g-in.cz. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo organizátora na jeho poštovní adrese uvedené v záhlaví těchto pravidel nebo na e-mailu adam.vesely@g-in.cz. Na tomto e-mailu může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uooz.cz, ke kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.

7.7. Soutěžící má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů v soutěži práva dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679, též GDPR), tj. zejména soutěžící má právo na informace a přístup k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů. Soutěžící má právo na omezení zpracování osobních údajů v případech, kdy soutěžící popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby pořadatel mohl přesnost osobních údajů ověřit, dále v případě, kdy zpracování osobních údajů je protiprávní a soutěžící odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, nebo v případě, že pořadatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Soutěžící má právo na výmaz osobních údajů v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo v případě, že odvolá svůj souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, nebo v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, nebo v případě, že osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti pořadatele. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů. Vzhledem k tomu, že poskytnutí osobních údajů je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se jí účastnit, platí, že pokud soutěžící požádá o přenesení a výmaz poskytnutých údajů, bude to mít za následek ukončení účasti účastníka v soutěži, včetně ztráty nároku na výhru. Soutěžící má právo vznášet námitky proti zpracování založeném na oprávněném zájmu pořadatele a organizátora či ostatních soutěžících v souvislosti s pořádáním této soutěže. Soutěžící nebude předmětem rozhodování založeného na
automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkalo.

8. Obecná ustanovení

8.1. Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

8.2. Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

8.3. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Za vady spojené s užíváním výhry nenese pořadatel ani organizátor soutěže žádnou zodpovědnost. Výhru není možné reklamovat u pořadatele ani u organizátora. Případné reklamace je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou.

8.4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny, resp. z ní budou pořadatelem vyloučeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro účast v soutěži a pro získání výher v soutěži. Pořadatel je oprávněn podmínky pro účast v soutěži kdykoliv zkontrolovat. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takových případech propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším
užití. Účastník soutěže bude vyloučen také zejména, nikoliv však výlučně, v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Pořadatel rozhoduje s konečnou platností a dle vlastního uvážení také o všech ostatních případných sporech a otázkách spojených s touto soutěží.

8.5. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Pořadatel ani organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži.

8.6. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v této soutěži. Pořadatel neodpovídá za doručení zpráv včetně potvrzení registrací.

8.7. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

8.8. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo bez náhrady zrušit, či změnit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku.

8.9. Úplná pravidla soutěže jsou k dispozici na internetových stránkách www.figaro.cz.

V Praze dne 30. 9. 2018