Prohlášení a pravidla spotřebitelské soutěže

,, JARNÍ SOUTĚŽ FIGARO 2020 “

Smyslem tohoto prohlášení (dále jen “statut”) je úprava pravidel spotřebitelské soutěže “Jarní soutěž Figaro 2020” (dále jen “soutěž”). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům – soutěžícím. Výňatky z tohoto statutu či zkrácená pravidla soutěže uvedená na reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže.

VYHLAŠOVATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE A TECHNICKÝ SPRÁVCE:

 • Vyhlašovatelem je společnost Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, zapsaná v obchodním rejstříku pro kanton Curych, registrační číslo CHE-114.352.032, a to prostřednictvím Mondelez Europe Services GmbH – odštěpný závod Česká republika, IČ: 014 35 485, se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76056 (dále jen “Vyhlašovatel”).
 • Organizátorem soutěže je společnost Konektor Social s.r.o., Karlovo náměstí 288/17, Nové Město, Praha 2, 120 00, IČ: 016 98 567, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 210452 (dále jen “organizátor”).

TRVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE:

 • Soutěž bude probíhat na území České republiky v termínu od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020 (dále jen “doba trvání soutěže”).
 • Přijímání online registrací na www.figaro.cz s kontaktními údaji a údaji na účtence končí dnem 31. 3. 2020 ve 24:00 hodin.

VÝHRY / CENY V SOUTĚŽI:

 • Účastníky soutěže se stávají ti spotřebitelé, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito pravidly soutěže.Hlavní výhrou je jednorázová finanční částka ve výši 1 x 100 000 Kč

  Sekundární (denní) výhry

  Peněžní poukázky: 10 x 10 000 Kč, 50 x 1 000 Kč

 • Výhry ze soutěže jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob ve smyslu Zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění. Výherci jsou povinni při zdanění výhry postupovat podle tohoto zákona.
 • Hlavní výhra podléhá srážkové dani podle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění. Srážková daň je odvedena organizátorem soutěže a výherce již obdrží výhru po zdanění v hodnotě 100 000 Kč a neuvádí ji do svého daňového přiznání.

ÚČASTNÍK SOUTĚŽE:

 • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou na území České republiky a telefonním číslem s českou předvolbou (dále jen “oprávněný účastník”).
 • Oprávněný účastník se může zúčastnit soutěže, pokud splní současně následující podmínky:v termínu od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020 zakoupí kdekoliv na území České republiky libovolný výrobek / výrobky značky Figaro od Mondelēz International (dále jen “soutěžní nákup”) a vytvoří si soutěžní účet na www.figaro.cz, kde vypíše kontaktní údaje (jméno, příjmení, email a telefonní číslo), nahraje fotografii účtenky a uchová si doklad o tomto nákupu.
 • Opakovaná účast v soutěži je možná provedením opětovného soutěžního nákupu výrobku / výrobků. Novou účtenku nahrává soutěžící po přihlášení na svůj již vytvořený soutěžní účet.
 • Výrobky zařazenými do soutěže se rozumí libovolné produkty značky FIGARO od Mondelēz International (dále jen “soutěžní výrobek”), resp. soutěžní výrobky z nabídky, která je uvedena na www.figaro.cz/naseprodukty.
 • Každá účtenka může být nahrána do soutěže pouze jednou. Při zjištění opakovaného nahrání stejné účtenky na stejný soutěžní účet nebo na více soutěžních účtů je soutěžící ze soutěže vyloučen.
 • Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem poruší pravidla soutěže. O vyloučení soutěžícího ze soutěže s konečnou platností rozhoduje organizátor soutěže.
 • Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi, vyhlašovateli, provozovateli, technickému správci či jiným spolupracujícím osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby jim blízké. Ze soutěže jsou stejně vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v tomto statutu nebo pravidla soutěže v tomto statutu uvedená poruší. Na osoby ze soutěže vyloučené se hledí, jako kdyby se soutěže nezúčastnily. O vyloučení osoby ze soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor soutěže.

ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI:

 • Organizátor si vyhrazuje právo kontroly a posouzení platnosti soutěžní účtenky. Podmínkou získání výhry vylosovaným účastníkem soutěže je skutečnost, že se údaje na uschované účtence shodují s nahranou fotografií účtenky.
 • Sekundární (denní) výhry
 • Peněžní poukázky: 10 x 10 000 Kč, 50 x 1 000 Kč
 • Losování výherců denní výhry se uskuteční z platných online nahraných účtenek po celou dobu trvání soutěže, tedy:
  od 1. 3. 2020 do 31. 3. 2020
 • Každý den budou náhodně vylosováni 1-3 výherci, celkem 60 výherců za soutěžní měsíc.
 • Každý účastník soutěže se může stát výhercem denní výhry jen jednou po dobu trvání soutěže. Všichni výherci denních výher ale budou zařazeni do slosování o hlavní výhru.
 • Výherci se o denní výhře dozvědí hned po nahrání účtenky na svůj soutěžní účet na www.figaro.cz, a to prostřednictvím oslavné animace.
 • O své výhře bude výherce také vyrozuměn do 5 pracovních dnů prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu uvedenou při online registraci. Výherce bude vyzván k zaslání čísla svého bankovního účtu (případně čísla IBAN a SWIFT, je-li to s ohledem na typ bankovního účtu nutné), na který mu bude vyplacena výhra. Pokud výherce na informační email neodpoví a/nebo neuvede požadované údaje do stanovené lhůty 20 dní od odeslání emailové zprávy, výhra mu nebude zaplacena a propadá ve prospěch Vyhlašovatele. Výhry budou výherci odeslány nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s požadovanými údaji.
 • Finální výhra
 • Losování jednorázové finanční částky ve výši 100 000 Kč proběhne do 9. 4. 2020.
 • Průběh a platnost losování budou osvědčené notářem.
 • Pokud nesplní výherce včas a řádně podmínky soutěže uvedené v těchto pravidlech soutěže, bude takový výherce ze soutěže vyloučen, jeho nárok na výhru zaniká a výhra připadá náhradníkovi.
 • Pokud i po závěrečném losování zůstanou z důvodu nedostatečného počtu soutěžících neudělené sekundární výhry nebo z důvodu vylosovaných výherců, kteří jakýmkoliv způsobem porušili pravidla soutěže, jsou souběžně s losováním hlavní výhry vylosováni i náhradní výherci zbývajících sekundárních výher.
 • Hlavní výhra bude předána výherci osobně formou šeku, a to na adrese Konektor Social s.r.o., Karlovo náměstí 288/17, Nové Město, Praha 2, 120 00. Termín předání bude upřesněn po dohodě organizátora s výhercem. O své výhře bude soutěžící vyrozuměn prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu uvedenou při online registraci do 5 pracovních dnů, případně telefonicky. V případě, že výherce nezareaguje do 30 dnů od oznámení výhry nebo nebude výherce komunikovat (nebude možné dohodnout termín předání šeku ani do 15. června), výhra propadá náhradníkovi.
 • Seznam výherců v anonymizované podobě, tj. s uvedením jména a prvního písmena příjmení bude zveřejněn na webové stránce www.figaro.cz od 10. 4. 2020.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 • Účastí v této soutěži zájemce uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže.
 • Osobní údaje soutěžících v rozsahu vyžádaném při registraci (tj. jméno, příjmení, email a telefonní číslo) a při následné komunikaci s výherci (číslo bankovního účtu, případně číslo IBAN, SWIFT), dále jen “Osobní údaje”, budou zpracovány za účelem organizace této soutěže, což zahrnuje zejména, nikoli však výlučně, identifikaci soutěžících, zařazení do databáze soutěžících v této soutěži, organizaci a vyhodnocení soutěže, komunikaci se soutěžícími, předání výher výhercům, vyhlášení výherců na výherním seznamu, ochranu práv a právem chráněných zájmů pořadatele a organizátora této soutěže, jakož i ostatních soutěžících, v souvislosti s organizací této soutěže.
 • V návaznosti na výše uvedené účely zpracování Osobních údajů bude pořadatel Osobní údaje zpracovávat na základě těchto právních titulů:
   1. – plnění práv a povinností vedoucích k naplnění veřejného příslibu (tj. soutěže) a přijetí opatření před vyhlášením veřejného příslibu v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679 (“GDPR”),
   1. – dodržení právního závazku, který se na pořadatele v souvislosti s tímto veřejným příslibem (tj. soutěží) vztahuje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. c) GDPR a
   1. – uplatnění oprávněného zájmu na ochranu vlastnictví a podnikání včetně ochrany a prosazování právních nároků pořadatele podle článku 6 odst. 1 písm. (F) GDPR, pokud dojde ke sporu v souvislosti s veřejným příslibem (tj. soutěží).
 • Doba zpracování Osobních údajů je doba trvání soutěže a dále po dobu jednoho roku po jejím skončení. Po uplynutí této doby uchování může pořadatel zpracovávat Osobní údaje pouze tehdy, pokud bude jejich delší uchování odůvodněno zákonem či účelem oprávněných zájmů pořadatele, zejména ochranou právních nároků.
 • Zpracování Osobních údajů se řídí zejména těmito pravidly a ve věcech, které tato pravidla výslovně neupravují, se řídí Prohlášením o ochraně osobních údajů správce > http://bit.ly/FigaroKontaktniFormular
 • Poskytnutí Osobních údajů za účelem organizace této soutěže je dobrovolné, avšak je nezbytnou podmínkou pro účast v této soutěži a bez toho není možné se této soutěže zúčastnit.
 • Správcem Osobních údajů poskytnutých soutěžícím je společnost Mondelez Europe Services GmbH, se sídlem 8152 Glattpark, Lindbergh-Allee 1, Švýcarská konfederace, zapsaná v obchodním rejstříku pro kanton Curych, registrační číslo CHE-114.352.032, a to prostřednictvím Mondelez Europe Services GmbH – odštěpný závod Česká republika, IČ: 014 35 485, se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76056. Osobní údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě pořadatele zpracovávat jako zpracovatelé subjekty pověřené pořadatelem soutěže, a to podle jeho pokynů a za stejným účelem jako pořadatel, zejména organizátor soutěže, kurýrní společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.
 • Práva soutěžícího je možné uplatnit na kontaktu na soutěžních webových stránkách> http://bit.ly/FigaroKontaktnyFormular. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele nebo organizátora na jeho poštovní adrese nebo prostřednictvím soutěžních webových stránek, kde může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné otázky. Kontrolním orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, kterému může soutěžící podat stížnost v případě, že zpracováním jeho Osobních údajů došlo k porušení příslušných právních předpisů.
 • Soutěžící má práva dle příslušné právní úpravy, tj. hlavně má soutěžící právo na informace a přístup k Osobním údajům a právo na opravu svých Osobních údajů, blokování nesprávných Osobních údajů a další práva, která jsou blíže specifikována v Prohlášení o ochraně osobních údajů. Zpracování Osobních údajů soutěžících nebude předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se ho obdobně významně dotýkalo.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla soutěže nebo soutěž změnit či zrušit bez udání důvodu.
 • Organizátor rovněž neodpovídá za nedoručení, příp. za prodlení při doručení výhry z důvodů spočívajících na straně výherce, zejména z důvodů uvedení nesprávného čísla účtu. Výherce odpovídá za správnost poskytnutého čísla bankovního účtu. Organizátor dále neodpovídá za opožděné doručení výher z důvodů spočívajících na straně subjektu, jehož prostřednictvím budou výhry doručovány.
 • Nevyzvednuté výhry propadají zpět vyhlašovateli.
 • Výhry nelze reklamovat, ani měnit jejich typy či provedení. Na výhru nevzniká právní nárok vymahatelný soudní cestou. Organizátor ani vyhlašovatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s výhrou.
 • Vyhlašovatel a organizátor si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže soutěžící při podezření z podvodného jednání či obcházení pravidel. Organizátor má právo přiměřeným způsobem ověřit plnění pravidel, včetně práva vyzvat účastníky, aby plnění pravidel doložili. O vyloučení soutěžícího rozhoduje s konečnou platností organizátor soutěže.
 • Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže. Zároveň soutěžící souhlasí s bezplatným zveřejněním svého jména a prvního písmena příjmení v seznamu výherců na internetových stránkách www.figaro.cz.
 • Pravidla soutěže jsou účastníkům k dispozici na soutěžních webových stránkách www.figaro.cz.V Praze, dne 1. 3. 2020